ข้อตกลงและเงื่อนไข

 

1. บทนำ

Alyst หรือผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ สามารถสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซด์ Alyst ได้
กรุณาอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง การเข้าชมหรือการเข้าใช้บริการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อผูกพันทางกฏหมายที่ระบุทุกประการ  และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.การสั่งซื้อสินค้าและบริการออนไลน์

เว็บไซด์ได้ระบุรายละเอียดสินค้าและราคาเพื่อให้ท่านได้ใช้ประกอบในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเบื้องต้น เมื่อท่านได้ตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการและได้ดำเนินการสั่งซื้อตามวิธีการสั่งซื้อสินค้า ให้ท่านพิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดสินค้า และสถานที่รับสินค้าในเอกสารที่แสดงบนหน้าจอก่อนกดยืนยันการสั่งซื้อ  

เมื่อท่านกดยืนยันการสั่งซื้อ ท่านรับทราบว่าเราจะสามารถจำหน่ายสินค้าให้ท่านได้ตามจำนวนสินค้าที่มีอยู่เท่านั้น บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีสินค้าตามรายการทั้งหมดที่ได้แสดงไว้ในหน้าเว็บไซต์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากมีข้อผิดพลาดทางเทคนิค มีปริมาณการสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมากพร้อมกัน หรือมีการปรับเปลี่ยนของราคาในระหว่างที่ท่านทำคำสั่งซื้อ การกดยืนยันการสั่งซื้อผ่านเว็บไซด์ เราถือว่าเป็นเพียงการแจ้งจำนวนสินค้าในราคาที่ท่านต้องการเท่านั้น ซึ่งเราจะยืนยันจำนวนสินค้าที่มีและสามารถจัดส่งให้ท่านได้ รวมถึงราคาค่าสินค้าที่ท่านต้องชำระในใบแจ้งการชำระราคา/ใบแจ้งการสั่งซื้อ ซึ่งถือเป็นคำเสนอขายสินค้าของบริษัท โดยบริษัทจะส่งใบแจ้งการชำระราคา/ใบแจ้งการสั่งซื้อให้ทาง e-mail ของท่านที่ท่านระบุให้

การสั่งซื้อสินค้าและบริการ จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าและบริการตามที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว
กรณีที่ไม่มีสินค้าครบตามจำนวนในคำชี้ชวนของท่าน หรือมีการปรับเปลี่ยนราคา เราจะแจ้งให้ท่านทราบ หากท่านยืนยันที่จะซื้อสินค้าตามจำนวนเท่าที่บริษัทมี บริษัทจะดำเนินการคืนเงินหรือเรียกชำระเงินส่วนต่างตามเงื่อนไข หากไม่มีสินค้าตามที่ระบุในคำชี้ชวน เราจะพยายามแนะนำสินค้าอื่นๆ ที่ใกล้เคียงให้ท่าน ซึ่งท่านสามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หากเห็นว่าสินค้าที่เสนอไม่เป็นไปตามความประสงค์ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในกรณีนี้

เมื่อท่านได้ชำระราคาค่าสินค้าแล้วให้ถือว่า ท่านรับทราบ พอใจ และยอมรับสินค้าตามรายละเอียดและคุณสมบัติที่กำหนดไว้แล้ว บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันว่าสินค้าจะเหมาะกับธุรกิจหรือความประสงค์เฉพาะใดๆของท่าน หากท่านไม่แน่ใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ท่านประสงค์จะซื้อเหมาะกับธุรกิจหรือจะเป็นไปตามความประสงค์ของท่านหรือไม่ ให้ท่านสอบถามข้อมูลกับฝ่ายบริการลูกค้าก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า

3. การชำระค่าสินค้า

ชำระด้วยระบบออนไลน์ในหน้าเว็ปไซด์ โดยดำเนินการตามขั้นตอนการชำระเงินจนสำเร็จและระบบแสดงผลการสั่งซื้อของท่าน ว่าการสั่งซื้อสินค้าของท่านสำเร็จแล้ว ในกรณี ที่การชำระเงินของท่านไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ให้บริการชำระเงินที่ท่านเลือกใช้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการสั่งซื้อของท่านได้

4. การจัดส่งสินค้า

4.1 บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่าน โดยใช้บริการของผู้ให้บริการจัดส่งภายนอก หรือ ผู้ให้บริการจัดส่งที่เหมาะสม
4.2 การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านตามเงื่อนไขการจัดส่ง และจะทำการจัดส่งสินค้าเมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
4.3 การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้า สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขสั่งซื้อสินค้าเดียวกัน อาจได้รับการจัดส่งแยกกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ ตามความเหมาะสม
4.4 สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อมีการชำระเงิน หรือ ได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ท่านจะต้องตรวจสอบที่อยู่หรือสถานที่จัดส่งสินค้าโดยละเอียดว่าถูกต้องก่อนการชำระราคาค่าสินค้า
4.5 เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามรับสินค้าในใบส่งสินค้า กรณีพบปัญหาโปรดแจ้งผ่าน Call Center ทันทีก่อนรับสินค้า
4.6 ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้า ภายใน 5 วันหลังจากได้รับยืนยันการขนส่งสินค้าแล้ว กรุณาโทรแจ้งกลับทันที
4.7 ค่าบริการการจัดส่งจะแจ้งในเว็บไซด์ โดยเป็นค่าบริการที่เราเป็นผู้ดำเนินการชำระแก่ผู้ให้บริการจัดส่งภายนอก
4.8 บริษัทไม่อาจรับผิดในการส่งสินค้าล่าช้า อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม กรณีที่ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้ท่านได้ด้วยเหตุใดๆ เช่น ไม่มีผู้รับ ณ สถานที่ส่งสินค้า หรือผู้ที่อาศัยอยู่ ณ สถานที่ส่งสินค้าปฏิเสธการรับสินค้า ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าเพื่อการจัดส่งทั้งหมด                                                                                                                                                                                                                   4.9 บริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นการจัดส่งสินค้าไปยัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) 

 

5. เงื่อนไขการรับสินค้าและการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

5.1 เงื่อนไขการรับสินค้า
ท่านจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและสภาพของสินค้าก่อนลงลายมือชื่อรับสินค้า เมื่อรับสินค้าไปแล้ว เราจะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสินค้า และให้ถือว่าการส่งมอบสินค้าเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อสินค้าส่งถึงที่อยู่ปลายทาง หรือ มีอีเมลยืนยันการจัดส่งสินค้า หรือ มีการลงลายมือชื่อรับสินค้าแล้ว 
5.2 เงื่อนไขในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนหรือคืนสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าดังนี้ 

สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีดังนี้   สินค้าชำรุด หรือ เสียหายอันเนื่องมาจากการผลิตจากโรงงาน ซึ่งเราจะจัดส่งสินค้าตัวใหม่ในแบบเดียวกัน รุ่นเดียวกัน  รุ่นที่ใกล้เคียงไปทดแทน หรือ คืนเงินค่าสินค้าภายใต้เงื่อนไขการคืนเงิน

สินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข คำอธิบายรายละเอียดสินค้า หรือรูปภาพ ซึ่งเราจะจัดส่งสินค้าตัวใหม่ในแบบเดียวกัน รุ่นเดียวกัน รุ่นที่ใกล้เคียงไปทดแทน หรือ คืนเงินค่าสินค้าภายใต้เงื่อนไขการคืนเงิน

การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้                                                                                                                                           

กรณีเปลี่ยนหรือคืนสินค้าเนื่องจากสินค้าชำรุด หรือ เสียหายจากการผลิต การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ต้องคืนภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า โดยนับจากวันที่สินค้าส่งถึงที่อยู่ปลายทาง หรือ วันที่มีอีเมลยืนยันการจัดส่งสินค้า หรือ วันที่มีการลงลายมือชื่อรับสินค้าแล้ว                            

สินค้าที่เปลี่ยนหรือส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ผ่านการใช้งาน ไม่เกิดเสียหาย ไม่มีชิ้นส่วนชำรุด หรือ สูญหาย ไม่ได้มีการประกอบ หรือ มีการติดตั้งไปแล้ว

การเปลี่ยนสินค้าหรือคืนสินค้า ต้องส่งคืนพร้อมกับบรรจุและหีบห่อที่สมบูรณ์ รวมถึงใบเสร็จรับเงิน ใบส่งสินค้า สินค้าแถม สินค้าจัดรายการ และ สินค้าที่ส่งไปพร้อมกัน

6. เงื่อนไขการคืนเงินค่าสินค้า

เราขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้า โดยมีข้อกำหนดในการคืนเงินค่าสินค้า

กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย เงินค่าสินค้าจะคืนผ่านยังธนาคาร โดยระยะเวลาขึ้นยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินตั้งแต่ 30-45 วัน หรือ รอบบิลถัดไป นับจากวันที่ลูกค้าส่งเอกสารเพื่อขอเงินคืนค่าสินค้าครบถ้วนแล้ว

กรณีลูกค้ามีการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย เงินค่าสินค้าจะคืนผ่านยังธนาคาร โดยระยะเวลาขึ้นยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินตั้งแต่ 30-45 วัน หรือ รอบบิลถัดไป นับจากวันที่ลูกค้าส่งเอกสารเพื่อขอเงินคืนค่าสินค้าครบถ้วนแล้ว

7. การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด 

7.1 กรณีเกิดความคลาดเคลื่อนใด ๆ จากการให้ข้อมูลบนเว็บไซด์ เช่น รายละเอียดสินค้าไม่ครบถ้วน  เป็นต้น ทางเรามีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเวลา และหากมีการชำระเงินค่าสินค้าแล้ว เราจะทำการคืนเงินให้ผู้ซื้อเต็มตามจำนวนที่ได้ชำระไว้ภายใน 30 - 45 วัน หรือ ในรอบบิลถัดไปนับจากวันที่ได้ทำการยกเลิกรายการ
7.2.กรณีที่มีเนื้อหาหรือข้อมูลในรายส่งเสริมการขายที่ใช้เฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด ขัดแย้งกันกับข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบาย การใช้บริการใดๆ ก็ตามที่ระบุในเว็บไซต์ ให้ยึดถือตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่ปรากฏในกรณีพิเศษในการบังคับใช้ก่อน และข้อกำหนดกรณีพิเศษจะถือว่าแยกออกจากข้อกำหนดนโยบายหลักนี้
7.3 การส่งเสริมการขายไม่สามารถใช้ร่วมกันกับการส่งเสริมการขายที่มีอยู่ก่อนหน้า หรือ ใช้พร้อม ๆ กันได้

8. ทรัพย์สินทางปัญญา

Alyst เป็นเจ้าของเว็บไซต์ เจ้าของงานและ/หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ในงานอันมีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ (ซึ่งที่นี้รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญ
ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ ข้อมูล ข่าวสาร และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ตลอดถึงเว็บไซด์ของตัวแทนขาย/พันธมิตรช่วยขายของบริษัททั้งหมดเป็นสิทธิของบริษัทโดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวจนถึงที่สุด และสิทธิในการใช้งานเว็บไซต์นี้จะสิ้นสุดลงโดยทันที หากท่านละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้

9. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย ให้ความสะดวกด้านข้อมูลสินค้า มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว และท่านผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้าและบริการบนเว็บไซต์เหล่านั้น ซึ่งอาจเกิดความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอื่นๆ ดังกล่าว

10. การจำกัดความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบสำหรับสินค้าใดๆ ที่ท่านซื้อจากเว็บไซต์จะจำกัดเพียงราคาของสินค้าที่ท่านซื้อเท่านั้น

11. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

Alyst อาจทำการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นครั้งคราว  โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการแจ้งเตือนปรากฏบนเว็บไซต์ การประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงบนเว็บ  ไซต์ และ/หรือการส่ง e-mail และ/ หรือการที่ท่านใช้งานบนเว็บไซต์ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ถือว่าท่านยืนยันยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมที่ทำขึ้นกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อันเป็นการแสดงเจตนาที่เพิกถอนไม่ได้
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Alyst แต่เพียงผู้เดียว โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการแจ้งเตือนหรือทำให้ปรากฏบนเว็บไซต์ การประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ และ/หรือการส่ง e-mail ถือว่าเป็นการแจ้งให้ท่านทราบและท่านได้รับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

12. การระงับข้อพิพาท

12.1 กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ การทำธุรกรรมทางการขายใดๆ ในเว็บไซต์และการระงับข้อพิพาทจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย แห่งราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้อำนาจในการ ตัดสินคดีแบบไม่ผูกขาดของศาลไทย
12.2 การระงับข้อพิพาท
ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ (รวมถึงการฝ่าฝืนที่เกิดขึ้นจริงหรือที่กล่าวหาว่าเป็นการกระทำใด ๆ ) ธุรกรรมใด ๆ หรือกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงนี้หรือความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ Alyst จะต้องมีการหาข้อยุติอย่างเป็นมิตรด้วยการเจรจาต่อรองระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในระหว่างระยะเวลาสูงสุดสามสิบ (30) วัน หรือระยะเวลาที่นานกว่านั้นตามที่คู่สัญญาตกลงกันในกรณีที่การเจรจาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงว่าข้อพิพาทดังกล่าวจะถูกระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎหมายไทย คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันและอาจได้รับการพิจารณาในศาลที่มีเขตอำนาจศาล
12.3 การสละสิทธิ์
การไม่บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว และจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวในอนาคต
12.4 การติดต่อสื่อสารและการบอกกล่าว
ท่านตกลงและยอมรับการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัท ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก

13. ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซด์ 

14. ข้อห้ามในการใช้เว็บไซด์

ไม่อนุญาตให้ใช้เว็บไซต์หรือการเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซด์เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (ก) ผิดกฎหมายในทุกกรณี (ข) เรียกร้องให้คนอื่นๆ ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย (ค) ละเมิดกฎหมาย ในประเทศ ระหว่างประเทศ จังหวัด หรือกฎระเบียบ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น (ง) การละเมิดหรือการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (จ) คุกคาม ดูถูก หรือการกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ดูหมิ่น ข่มขู่ เกี่ยวกับความแตกต่าง ของเพศ ศาสนา เชื้อชาติ ชาติกำเนิด ความพิการ (ฉ) การส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เกิดคามเข้าใจผิด (ช) การอัปโหลด ส่งไวรัส หรือรหัสที่เป็นอันตรายที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือการดำเนินงานของเว็บไซต์ เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องใดๆ  หรือบริการทางอินเทอร์เน็ต (ซ) การเก็บรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (i) การสแปม การแฮ็คข้อมูล  (ญ) มีวัตถุประสงค์ที่ส่อไปทางลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม  (k) เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหรือเสี่ยงต่อความปลอดภัยของการให้บริการบนเว็บไซด์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือ บริการทางอินเทอร์เน็ต 

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้งานบนเว็บไซด์ และ ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวภายใต้กฎหมายไทย